استعلام و پرداخت قبض موبایل


استعلام قبض
توجه: در صورتی که تلفن شما قطع می باشد برای وصل باید قبض میان دوره پرداخت گردد.
جزئیات قبض
ویرایش